Havbundens sand og grus

Sandsuger i færd med at tømme lasten i forbindelse med kystbeskyttelse af strandområde.
Sandsuger i færd med at tømme lasten i forbindelse med kystbeskyttelse af strandområde.

Vi udfører forskning og rådgivning for myndigheder og for råstofindustrien, hvor hovedformålet er at identificere sand- og grus-råstoffer, der finder bred anvendelse som supplement til landråstofferne, i større danske infrastrukturprojekter som havne, motorveje og broer samt som strandfodring i forbindelse med kystbeskyttelse.

GEUS har igennem mange år drevet forskning og rådgivning i forbindelse med kortlægningen af de marine ressourcer i Danmark, men der udføres også jævnligt kortlægningsopgaver i andre lande, bl.a. i Mellemøsten, hvor GEUS stiller sin ekspertise til rådighed for myndigheder og virksomheder der.

GEUS har en lang række instrumenter, der kan anvendes i forbindelse med lavtvandsseismik og indsamling af sedimenter til bestemmelse af havbundens sedimenttyper.

Vi har igennem en lang årrække opbygget en marin råstofekspertise, som fremadrettet har et stort potentiale både nationalt og internationalt, da vi har hele pakken af ekspertiser bestående af udstyr, databaser og personale, som kan løse opgaver nationalt og internationalt.

Maringeologisk råstofkortlægning

Alle typer marine råstofdata indsamles, og vi foretager forskningsbaseret rådgivning af myndigheder på basis af vores indsamlede akustiske data suppleret af sedimentprøver fra havbunden og laboratorieanalyser af råstofkvaliteten. 

Aflejringsmiljøer tolkes og geologiske modeller opstilles som baggrund for vurdering af udbredelsen, volumen og kvaliteter.

GEUS bidrager ligeledes med indsamling og tolkning af alle relevante sediment og akustiske data til miljøvurderinger (VVM) i forbindelse med effekter af råstofindvinding på havbunden.

GEUS er ansvarlig for den nationale marine råstofdatabase, og alle indsamlede data registreres i henholdsvis MARTA-databasen (akustiske data) og Jupiter-databasen (havbundsprøver), hvilket betyder, at GEUS har et enestående overblik over fordelingen af sand- og grus-ressourcer i de danske farvande.

Thomas G Vangkilde-Pedersen
Chefkonsulent
Overfladenær Land- og Maringeologi
Niels Nørgaard-Pedersen
Seniorforsker
Overfladenær Land- og Maringeologi
Jørgen Overgaard Leth
Seniorrådgiver
Overfladenær Land- og Maringeologi