Hav

GEUS arbejder med flere forskellige aspekter af maringeologi. Alt lige fra afgrænsning af kontinentalsoklen til kortlægning af havbundens habitater.

Afgrænsning af kontinentalsoklen

I forbindelse med afgrænsningen af kontinentalsoklen har GEUS indsamlet og fortolket data og har også været ansvarlig for udarbejdelsen af submissionsdokumenterne til de Forenede Nationer.

Læs mere om afgrænsning af kontinentalsoklen.

Habitatkortlægning

Kortlægningen af havbundens habitater er et afgørende skridt i retning mod at sikre en bæredygtig udnyttelse af det marine miljø. Vores fokusområde er de bentiske habitater, som omfatter fysiske, biologiske og kemiske forhold på havbunden.

Læs mere om habitatkortlægning.

Geologiske modeller

Stort set alle projekter, som Overfladenær Land- og Maringeologisk Afdeling udfører, indebærer opstilling af en geologisk model. Vi har dermed meget erfaring med at opstille disse modeller og har eksempelvis opstillet en geologisk model for jyske rev.

Læs mere om geologiske modeller.

Marin overfladenær geologisk historie

GEUS arbejder med den palæogeografiske udvikling af det danske havområde med fokus på tiden efter sidste istid. De palæogeografiske kort kan sammen med geologiske modeller og anvendes i mange forskellige sammenhænge, bl.a. til at lokalisere kystnære sandede og grusede aflejringer, som kan anvendes til råstofindvinding.

Læs mere om marin overfladenær geologisk historie.

Marin dataindsamling

GEUS indsamler alle typer marine havbundsdata og foretager forskningsbaseret rådgivning af myndigheder og erhverv med udgangspunkt i indsamlede akustiske data, sedimentprøver fra havbunden og laboratorieanalyser.

Derudover har vi en pakke af instrumenter til akustisk opmåling og prøvetagninger. GEUS har yderligere en 31 fods motorbåd Maritina til seismiske undersøgelser, prøvetagning mv. i de indre danske farvande.

Læs mere om vores marine dataindsamling.