Afgrænsning af kontinentalsoklen

FN's havretskonvention giver muligheden for, at kyststater kan udvide deres kontinentalsokkel ud over 200 sømil og dermed få adgang til eventuelle ressourcer i undergrunden eller på havbunden.

GEUS har siden 2003 været projektleder af Rigsfællesskabets kontinentalsokkelprojekt. Dette projekt har haft til opgave at indsamle, tolke og dokumentere de nødvendige data for en kravfremsættelse over for Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser.

Projektet har beskæftiget sig med 5 områder: et område i det Arktiske Ocean, to områder ud for hhv. Sydgrønland og Nordøstgrønland og to områder nordøst og sydvest for Færøerne.

Arbejdet blev afsluttet ved udgangen af 2014 med indsendelsen af kravet for området nord for Grønland.

Udover projektledelse har GEUS' arbejde primært omfattet indsamling, behandling og fortolkning af seismiske, batymetriske og geologiske data samt andre data indsamlet under projektet eller fremskaffet på anden vis. GEUS har endvidere været ansvarlig for udarbejdelsen af selve submissionsdokumenterne.

I 2016 og fremadrettet har GEUS fået tilført midler til udgifter til undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention samt fortsat beredskab, vedligehold af data, faglig præsentation og rådgivning. 

 

Jens Jørgen Møller
Emeritus
Geofysik og Sedimentære Bassiner