Deponering af radioaktivt affald på 500 meters dybde

Folketinget vedtog i 2018 B90 om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald. Forudsat at der ikke kan findes en international løsning, skal der etableres et dybt geologisk slutdepot på dansk grund, som kan tages i brug senest i 2073. Inden da skal der bl.a. gennemføres undersøgelser af Danmarks geologi ned til 500 meters dybde og analyser af en række kriterier af både geologisk, fysisk og socioøkonomisk karakter.

GEUS har på den baggrund fået til opgave at undersøge, om der i Danmark kan identificeres lokaliteter, hvor undergrunden er egnet til deponering af det danske radioaktive affald i omkring 500 meters dybde. I første fase af projektet har GEUS udført en geologisk karakterisering og evaluering af hele den danske undergrund ud fra en række kriterier. 

Ni rapporter fra første fase

Resultaterne af arbejdet i projektets første fase er blevet samlet i ni rapporter, som er blevet offentliggjort i januar 2022 og som kan ses i boksen.

Rapport nr. 1 opstiller geologiske kriterier for undergrundens egenskaber ift. dyb deponering baseret på Folketingets krav, internationale retningslinjer fra Det Internationale Atom Energi Agentur, Det Nukleare Agentur under OECD og EU-direktiver samt erfaringer og anbefalinger fra tilsvarende internationale projekter i bl.a. Schweiz, Sverige, Finland, England, Frankrig og Belgien. Internationale eksperter har desuden været inddraget i processen med at definere kriterier og konceptet for evalueringen af de danske områder.

I rapporterne nr. 2-6 er undergrunden i hele Danmark blevet kortlagt, karakteriseret og evalueret med fokus på dybder ned til 500 meter. Arbejdet er primært baseret på eksisterende data fra den danske undergrund, der er blevet gennemgået og analyseret. Dybdeintervallet ned til 200 meter er blevet beskrevet i detaljer i tidligere undersøgelser. De eksisterende data ned til 500 meters dybde stammer hovedsageligt fra tidligere olie- og gasefterforskning, og der er derfor store geografiske forskelle i mængden af data, der ligger til grund for de vurderinger, der er foretaget i denne første fase af projektet.

I rapport nr. 7 beskrives forhold og processer som jordskælv og istider, der har indflydelse på geologisk stabilitet på kort og lang sigt, og rapport nr. 8 handler om indledende matematiske modelleringer af undergrundens egenskaber ift. tilbageholdelse af radioaktive nuklider.

Rapport nr. 9 opsummerer arbejdet og gennemgår den geologiske karakterisering og kvalitative evaluering af den danske undergrund ud fra de opstillede kriterier for, om egenskaberne er favorable for deponering af det danske radioaktive affald i omkring 500 meters dybde. Rapport nr. 10 er rapport nr. 9 på engelsk. 

Konklusion på første fase og videre arbejde

Den første fase af projektet viser, at der er store områder i Danmark, hvor det forventes, at detaljerede undersøgelser kan afgrænse lokaliteter med favorable geologiske egenskaber, som opfylder Folketingets krav og de internationale retningslinjer.

De detaljerede geologiske undersøgelser skal udføres i projektets næste fase på to lokaliteter, der udvælges igennem en dialogproces, som Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører med kommunerne. Undersøgelserne vil bl.a. inkludere indsamling af seismiske profiler, boringer til mere end 500 meters dybde samt en række målinger, analyser og matematiske modelleringer med henblik på karakterisering af barriereegenskaber, stoftransport, geokemisk tilbageholdelse, seismisk kortlægning og geoteknisk stabilitet.

De geologiske data fra de detaljerede undersøgelser skal indgå i en sikkerhedsvurdering af det samlede koncept for et depot, som skal udvikles af Dansk Dekommissionering. Sikkerhedsvurderingen skal undersøge om de geologiske egenskaber og forhold i kombination med konstruerede barrierer i et dybt geologisk slutdepot kan levere den nødvendige sikkerhed på både kort og lang sigt.

Læs mere om resultaterne fra første fase i GEUS' nyhed og om processen hos Uddannelses- og Forskningsministeriet