Tilpasning til klimaændringer

Klimaændringerne har betydning for vores liv på mange områder, og der er fuld gang i arbejdet med at finde ud af, hvordan vi bedst tilpasser os de nye forhold.

Hos GEUS forsker vi i hvilke konsekvenser, der er forbundet med klimaændringerne, og hvordan vi tilpasser os dem.

Klimaeffekter på vandkredsløbet

GEUS gennemfører forskning og rådgivning inden for hydrologiske effekter af klimaændringer både i Danmark, internationalt og i udviklingslandene. Arbejdet omfatter anvendelse af klimascenariedata i hydrologisk modellering og kvantificering af klimaændringernes effekt.

Læs mere om klimaeffekter på vandkredsløbet.

Havniveaustigninger

Det globale havniveau stiger og fremskrivninger viser, at det vil stige yderligere i fremtiden. Hos GEUS fokuserer vores forskning både på at forstå årsagen til stigningerne i havniveauet, samt den regionale variation i havniveauet.

Læs mere om vores forskning i havniveaustigninger.

Geologisk lagring af CO₂

GEUS forsker i mulighederne for at lagre CO₂ i undergrunden samt at øge olieindvinding i Nordsøen ved hjælp af CO₂.

Udledning af CO₂ fra afbrænding af fossile brændsler såsom kul, olie og gas kan føre til en række uønskede ændringer af Jordens klima. Opsamling og lagring af CO₂ i undergrunden er en af de metoder, der kan tages i brug for at begrænse udslippet af drivhusgassen til atmosfæren.

Læs mere om geologisk lagring af CO₂.

Vegetationsudvikling

Naturen i Danmark har efter sidste istid været underlagt store forandringer, bl.a. grundet klima- og miljøændringer og menneskelig påvirkning. Hos GEUS forskes der i emnet og der rådgives bl.a. i naturbeskyttelse og sikring af biodiversitet.

Læs mere om vegetationsudvikling.

Kystzonestudier

Kystzonen er under et stigende pres som følge af stigende havspejl, en mulig stigende stormstyrke og –hyppighed, samt stigen befolkningstal og en øget udnyttelse af naturlige ressourcer. GEUS forsker bl.a. i kortlægning af landskabet og havbundens overflade, som vil hjælpe til planlægning og forvaltning af kystzonen.

Læs mere om vores arbejde med kystzonestudier.