GEUS' historie

Vi forsker i de forhold, som har betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af de geologiske naturværdier, og vi kortlægger og overvåger undergrunden og naturen og formidler vores viden. GEUS yder geologisk rådgivning til offentlige myndigheder i spørgsmål om vand, natur, miljø, klima, energi og råstoffer, og vi deltager i udførelsen af myndighedsopgaver inden for disse områder.

GEUS er nationalt geologisk datacenter og stiller i denne egenskab data og viden til rådighed for myndigheder, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og private m.v.

Desuden udfører vi opgaver på kontraktvilkår for private firmaer og kunder i udlandet. Og inden for vores kerneområder og på områder, hvor vi har særlig ekspertise, bidrager vi til bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelserne på universiteterne. GEUS er en del af Geocenter Danmark, som er et formaliseret samarbejde mellem de geologiske institutioner på Københavns og Aarhus Universitet.

GEUS betjener mange ministerier og Grønlands Selvstyre, og vi hører under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Vores formål og overordnede opgave er fastlagt i Lov om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Lov nr. 536 af 6. juni. 2007 med tilhørende bekendtgørelse.

Over 130 år i samfundets tjeneste

GEUS blev til i 1995, da de to institutioner Grønlands Geologiske Undersøgelse (GGU) og Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU) blev fusioneret. Det var to institutioner med mange år på bagen. GGU blev således oprettet i 1946, og DGU's historie strækker sig helt tilbage til 1888.

GEUS har altså leveret viden til samfundet i over 130 år for at sikre rent drikkevand og et godt miljø og for at fremme en rentabel og bæredygtig udnyttelse af råstoffer og energi.

Både i Danmark og Grønland startede vores geologer med at lave geologiske kort, som viser, hvordan geologien er skruet sammen, og frem til 1987 omfattede arbejdet også geologiske undersøgelser på Færøerne.Opgaverne har været forskellige igennem tiden. Mens undergrunden forbliver nogenlunde konstant, så ændrer de teknologiske muligheder, og dermed også samfundets behov for geologisk viden, sig hele tiden.

I GEUS' barndom var råstoffer som mergel, brunkul, tørv, ler og grus af stor betydning. I dag er det i langt højere grad rent drikkevand, energiforsyning, klimatilpasning og tilgængeligheden af råstoffer, der sætter dagsordenen.

Hvad står GEUS for?

Efter fusionen af de to institutioner GGU og DGU i 1995 fik vi navnet Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Det lange navn vil mest logisk blive forkortet til DGGU, men det er vanskeligt at sige, så vi besluttede os for at bruge forkortelsen GEUS, som står for GEologisk UnderSøgelse.

Navnet GEUS ligger bedre i munden og er kort, og en geologisk undersøgelse er et begreb i hele verden. Ja, næsten alle lande har ligesom Danmark en geologisk undersøgelse, som forsker i undergrunden og naturen, så vi kan forvalte vores ressourcer som vand, energi, sand, grus, kalk, mineraler og natur på den bedste måde.

I 2007 kom der en ny lov om GEUS i forbindelse med en reorganisering af det danske forskningslandskab, og her fik vi så vores nuværende navn: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, men vi bevarede forkortelsen GEUS, da vi er landets geologiske undersøgelsesinstans.