Geokemi

I Afdeling for Geokemi arbejder vi med at beskrive og forstå kemiske stoffers skæbne i jord og grundvand. Blandt vores kerneområder er pesticider, miljøfremmede stoffer og naturligt forekommende uorganiske stoffer. Vores aktiviteter tager ofte afsæt i eksperimentelt arbejde i form af laboratorie- og feltforsøg.

geokemi

Afdeling for Geokemi dækker følgende discipliner:

  • Analyse af organiske stoffer i vand og jord
  • Analyse af uorganiske forbindelser i vand og jord
  • Teknikker til beskrivelse af sorption og nedbrydning af stoffer i sedimenter ved batch- og søjleforsøg
  • Mikrobiologiske og molekylærbiologiske teknikker
  • Gennemførelse af feltforsøg i pilot- og markskala
  • Vurdering af uorganiske og organiske stoffers skæbne i jord- og vandmiljø
  • Modellering af stoftransport og kemiske processer i undergrunden

Herudover har afdelingen en betydelig aktivitet i bearbejdning af grundvandskemiske data i relation til den nationale grundvandsovervågning samt rådgivningsvirksomhed vedrørende geokemiske forhold i grundvand.

Afdelingens ekspertiser