Overfladenær Land- og Maringeologi

Overfladenær Land- og Maringeologi

Afdeling for Maringeologi indsamler og formidler geologisk viden om havbunden, hvor den geologiske model er det grundlæggende element for løsning af maringeologiske opgaver inden for forskning, udvikling og rådgivning i Danmark og internationalt.

Den maringeologiske hovedaktivitet er kortlægning af havbundens råstoffer. Afdelingen kortlægger også havbundens overfladesedimenter bl.a. som baggrund for habitatkortlægning og VVM-redegørelser (vurdering af virkninger for miljøet). Klimarelaterede studier er i Afdeling for Maringeologi med fokus på bassinstudier, som kombinerer geologisk udviklingshistorie med klima proxy. Remote sensing, marine geofysiske- og sedimentdata sammenstilles i detaljerede beskrivelser af sedimentære aflejringsmiljøer og klimatiske udviklingshistorier.

Geologiske opgaver i forbindelse med offshore installationer, såsom faste forbindelser, havnebyggeri, kabel tracéer og vindmølleparker indgår ligeledes i job porteføljen, så vel som den geologiske opbygning af kystzonen.

GEUS foretager ikke selv marinfysisk planlægning, men vi bidrager med en række geologiske basisdata, som er nødvendige for at kunne beskrive havbundens sedimenter. GEUS arbejder desuden målrettet på at være en vigtig partner sammen med andre marine forskningsinstitutioner omkring beskrivelsen af marine aktiviteter og kvantificering af effekterne på det marine miljø.

Geofysiske data indsamles og lagres i den nationale råstofdatabase Marta og havbundsprøvetagninger i Jupiter-databasen. De nationale databaser bruges bl.a. i forbindelse med råstofevalueringsprojekter og marin arealplanlægning i Danmark samt i EU-projekter.

 

Den geologiske kortlægning omfatter forskning og rådgivning indenfor opbygning af 3D geologiske modeller i Danmark og internationalt, hvor der især arbejdes med integration af fladedækkende geofysiske data.

Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning arbejder desuden med jordartskartering af de øverste jordlag, udgivelse af jordartskort og tilhørende kortbladsbeskrivelser samt råstofkortlægning på land i Danmark. Herudover arbejder vi også med geologiske aspekter af overfladenær geotermi og varmelagring og varetager driften af GEUS’ Boreprøvelaboratorium og Borearkiv.

På grundvandsområdet bidrager vi til Miljøstyrelsens grundvandskortlægning og GEUS' arbejde med grundvandsovervågning, herunder den årlige rapportering af overvågningens resultater. Vi arbejder desuden med landovervågningen LOOP og har en række aktiviteter indenfor området drikkevand og sundhed.

 

Afdelingens ekspertiser