Danske kort

Her finder du en samling af kort over Danmark, som du kan få vist på skærmen. Du kan zoome ind på kortet og flytte dig rundt forskellige steder i landet. Korttemaerne kan vises sammen med forskellige baggrundskort og hjælpelag, som f.eks. kystlinjer og terrænskygger.

I samlingen af danske kort kan du bl.a. finde:

 

 • Jordartskort
 • Drikkevandet hårdhed
 • Landskabskort Østdanmark
 • Redox dybden
 • Kvælstofretentionskort
 • Havbundssedimenter
 • Israndslinjer og isafsmeltning
 • Danmarks undergrund
 • Prækvartær højdeforhold
 • Prækvartær Bornholm
 • Højde- og dybdekort
 • Top af kalken
 • Gravimetrisk kort

Endelig kan du se diverse kort fra Det Danske Bassin og Den Danske Centralgrav. Det gælder f.eks. top og bund af kalk, dybden til Trias, og tykkelsen af lag fra Jura og Nedre Kridt.

En del af kortene er tilgængelige for gratis download.