National geofysisk database (GERDA)

Her på siden finder du information om data i den landsdækkende database for overfladenær geofysik – GERDA. Desuden finder du oplysninger om udvekslingsformater og muligheder for download og upload af data.

GERDA indeholder geofysiske data, der hovedsagelig er indsamlet under kortlægningen af områder med særlige drikkevandsinteresser og den nationale grundvandskortlægning. Desuden indeholder den loggingdata indsamlet af GEUS og rådgivende ingeniørfirmaer i undersøgelsesboringer og vandforsyningsboringer.

GERDA databasen indeholder følgende typer geofysiske data:

  • Log                                                     • Skytem
  • Wenner                                              • Schlumberger
  • Seismik                                             • TEM
  • Paces                                                • MEP
  • Pacep                                                • MRS

Databasen indeholder både måledata og tolkninger i form af geofysiske modeller i databasen. Data kan søges frem og vises sammen med forskellige baggrundskort og hjælpelag, som fx topografi, overfladegeologi, ortofoto og terrænskygge.

Etablering af GERDA databasen

I et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, Afdelingen for Grundvand og Råstoffer ved det tidligere Århus Amt, Geologisk Institut ved Aarhus Universitet og GEUS blev der i 1996 til 1997 gennemført et pilotprojekt med det formål at forberede etableringen af en landsdækkende database for geofysiske data inden for råstof- og miljøområderne.

Dette arbejde mundede i 1998 ud i etableringen af en database og et tilhørende websted. Udviklingen er sket i et tæt samarbejde mellem Afdelingen for Grundvand og Råstoffer ved det tidligere Århus Amt, Geologisk Institut ved Aarhus Universitet og de tidligere firmaer Dansk Geofysik A/S, WaterTech A/S og Geografik A/S. Arbejdet blev i pilotfasen finansieret af Skov- og Naturstyrelsen, mens GEUS og Skov- og Naturstyrelsen deltes om finansieringen i etableringsfasen.

Jørgen Christian Salomonsen
Systemudvikler
Geologisk Datacenter
Telefon91333968
Ingelise Møller Balling
Seniorforsker
Overfladenær Land- og Maringeologi