Læsø - øen med vokseværk

Bogen beskriver Læsøs geologiske udvikling, vegetationshistorien og fortæller historierne om bosættelse og saltproduktion på øen. Bogen består af en sammenfatning og fem kapitler.

Af Jens Morten Hansen

Indhold

  • Forord
  • Billeder og ord, indtryk og udtryk
  • Sammenfatning
  • Første kapitel: Læsøs forhistorie
  • Andet kapitel: Læsøs kystudvikling fra 4.900 år før nu til nutiden
  • Tredje kapitel: Læsøs bidrag til forståelsen af vandstanden i verdenshavene og områdets vindmønstre
  • Fjerde kapitel: Læsøs landskabsudvikling og naturlige vegetation
  • Femte kapitel: Strandenes saltforekomster, saltindustri og effekter på samfund og natur

Uddybende beskrivelse

Utallige gamle strandlinjer fortæller, hvordan Læsø er vokset gennem de sidste fem tusinde år. I nutiden vokser øen med ca. 20 hektar hvert år. Især mod syd, hvor nye strandenge og græsholme hele tiden opstår. Andre dele af øen er opstået som opskylsrygge, barrierer og barriere-øer langs enhver tids kyst.

Øens vækst skyldes især landhævningen efter istiden, hvor kilometertyk indlandsis trykkede undergrunden ned. Da isen smeltede bort begyndte havbunden at hæve sig igen, og sand og grus blev aflejret som opskylsrygge (strandvolde) langs de nyopdukkede kyster. Denne proces fortsatte i takt med landhævningen, og i dag består hele Læsøs overflade – bortset fra klitterne – udelukkende af gamle landhævede strandvolde, laguner og strandenge.

I takt med øens vækst indvandrede vegetationen. Først strandplanter, så skov på de højere dele. Læsøs oprindelige skov var en lysåben løvblandingsskov. Den var domineret af taks, eg, fyr, birk, el, ask, elm, lind og hassel og skovbunden var afgræsset af bl.a. kronhjort.

Med bosættelsen og den begyndende saltindustri i 1100-tallet til 1200-tallet skete der en betydelig skovrydning til beboelse og landbrug. I takt med saltindustriens vækst blev mere og mere af skoven ryddet og brugt til brændsel. Samtidig opstod en ny form for landbrug, hvor store mængder mose-, græs- og lyngtørv hvert år blev kørt fra udmarkerne ind på agrene for at forbedre jorden. Derved opstod en betydelig sandflugt på udmarkerne. Den oprindeligt skovklædte ø blev skovløs i en tre hundrede år lang periode fra ca. 1750 til 1950, hvor heder med rig urtevegetation tog de nye skovløse vidder i besiddelse.

I 1920´erne tog klitplantningen fart, og i dag er problemet især at genoprette nogle af de skovløse vidder af heder, hedemoser, strandoverdrev og strandenge, der endnu stedvist giver Læsø en enestående artsrig vegetation.

Forfatteren 

Bogens forfatter Jens Morten Hansen bor og er opvokset på Læsø. Han har i 50 år studeret og arbejdet i København, bl.a. som statsgeolog og vicedirektør ved GEUS, adjungeret professor i naturfilosofi ved Københavns Universitet og som administrerende direktør for Forskningsstyrelsen. Han er poetisk anlagt og har forsynet bogen med 14 digte om sine oplevelser i Læsøs natur.

Indhold

Første kapitel handler om tiden før Læsø opstod, og hvordan vi kan erkende spor fra denne tid og de landskaber, der var her før.

Andet kapitel handler om tiden efter dannelsen af de ældste bevarede strandlinjer, og hvordan Læsøs enkelte dele er blevet til.

Tredje kapitel forklarer, hvordan Læsøs mange hævede strandlinjer beskriver havets ændringer gennem de sidste årtusinder, og hvor hurtigt ændringerne har fundet sted.

 

Fjerde kapitel beskriver øens skove for 3-4 tusinde år siden, afskovningen i 1500-tallet til 1900-tallet samt jordbundens og vegetationens udvikling i takt med kystlandskabets hævning over havet.

Femte kapitel handler om de unikke saltforekomster under Læsøs sydøstlige strande, hvordan de opstår, hvad de har betydet for øens bosættelse, enestående saltindustri gennem 500 år, hvilke effekter Lille Istid, pest og krige har haft på industrien og befolkningens vilkår.

Køb bogen

Du kan købe bogen på vores webshop.

DKK 196 (ex. moms og forsendelse)

Andre oplysninger

Omfang: 96 sider
Illustrationer: 40 billeder, 16 kort og 20 figurer
Størrelse: 21,5 x 26,5 cm
Udgivet: 8. maj 2018
ISBN: 87-978-7871-488-6