Bispestenen

Bispestenen
Foto: Henrik J. Granat

Bispestenen strækker sig til en samlet længde på 5,3 m. Fra stenens brede og glatskurede ryg er der udsigt til sø og et par andre større sten fundet gennem mange års grusgravning i området. Bispestenen bærer tydeligt præg af indlandsisens evne til at glatslibe selv den hårdeste granit. Indlandsisen har også efterladt en stribe parabelridser på stenens overside.

Geologi

Den lave kæmpestens afrundede form springer i øjnene. Tydelige vandrette skurestriber ses på stenens nordside ned mod søen. Skurestriber forløber desuden parallelt med stenens længdeakse hen over stenens brede ryg. Det gælder for både store og små sten, at deres længste led ofte orienteres parallelt med isbevægelsesretningen, så stenene yder mindst modstand mod isens pres. De to sæt skurestriber står vinkelret på hinanden, hvilket må betyde, at stenen på et tidspunkt har ændret orientering i forhold til indlandsisens bevægelse.

På stenens ryg findes en anden isretningsindikator i form af parabelridser. Ridserne buer mod nord. Det antyder, at stenen har vendt den ispolerede nuværende nordkant mod isens pres, og at den stumpe nuværende sydøst-kant peger i retning af, hvor isen bevægede sig hen. Nordkant bliver dermed til stødside og sydøst-kant til plukkeside. Stenen er flyttet cirka 50 fra fundstedet, så skurestriber og parabelridser siger ikke mere noget om isbevægelsesretningen i området.

I.C. Møller Stenen og Skovlide-stenen er begge smukt skurestribede.

Bispestenen består af rødgrå, homogen, enskornet og mellemkornet granit. Granittens mineraler er her lys plagioklas med grålig kerne og hvide rande. Kalifeldspatten er rødbrun, og kvartsen er røgfarvet. Kalifeldspat omvokser plagioklas.

  • Kalifeldspat – 45%
  • Plagioklas – 30%
  • Kvarts – 20%
  • Biotit – 5%

På stenens sydside og på oversiden findes mere grovkornede årer. De kan minde om gnejs, men de er nærmere udtryk for de sidste mineraler, der udkrystalliserede fra smelten. Mineralerne er dog de samme: røgfarvet kvarts, rødlig kalifeldspat, hvidgul plagioklas og biotit.

Bjergsted Bakkers højeste punkt ligger 87 m over havniveau og hedder Weinreichs høj. Herfra kan du se havet, og du har vid udsigt over landskabet og landskabstyperne, der indgår i den glaciale landskabsserie.

Sten fra området ved Bispestenen
Sten fra stedet! Fra venstre: skånsk basalt, Skolithos-sandsten, sort flint, Påskallavik-porfyr og granit af en slags. Foto: Henrik J. Granat

Katedralen og Bispehuen

På hver side af hjulsporet vest om søen står to større blokke opstillet som en port. Tættest ved søen en rødlig, ens kornet og mellemkornet granit 3,9 x 2,5 m i vandrette mål. Den er 3 m høj, er knudret og kantet og kan bestiges selv i gummistøvler. Den har fået navnet Katedralen!

Fjernest fra søen en højere, slankere og mere regulært bautaformet sten. Den har fået navnet Bispehuen!

Langs søen bryder knytnævestore sten den endnu vegetationsløse overflade. Du finder hurtigt en håndfuld ledeblokke fra østersøegnene.

Feltbeskrivelse, tekst og fotos: Henrik J. Granat og Thomas F. Kokfelt, begge GEUS

Tak til: Dan Bisp for gode stennavne og oplysninger om stenens nutidige historie

Bihrmann, E: Kæmpesten på de danske øer – Stenrand 1. Hjemmeside.

Gravesen, P. m.fl. (2017): Geologisk Set, Sjælland og Øerne, En beskrivelse af områder af national geologisk interesse. Lokalitet 137 Bjergsted Bakker, side 226-230.

Gravesen, P. (1996): Geologisk Set, Bornholm, En beskrivelse af områder af national geologisk interesse. Redaktion Steen Andersen, Skov- og Naturstyrelsen og Geografforlaget, 208 sider. Side 42-43.

Sjørring, S. (1977): Lokalitet 44, Kælderbakken. Geologi på Bornholm, VARV Ekskursionsfører nr. 1. Side 93.

Johnsson, G. (1951): Studier over Hällskulpturen på Bornholm. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening, Bind 12, Hæfte 1. Side 67-82.

Udforsk stenen

Læs mere om Bispestenen

Bispestenen måler 5,3 x 3,8 m. Højden når 1,5 høj, og omkredsen over terræn måler 13 m. På baggrund af målene anslås stenens volumen til 16 kubikmeter og vægten til 43 tons, idet der regnes med vægtfylde for granit på 2,7 tons per kubikmeter.

Ejer af arealet har døbt denne kæmpesten Bispestenen. Det er jo ejers privilegie at navngive.

Besøg stenen

Vej til Bispestenen

Foto: Henrik J. Granat

Stenrand Grusgrav og Bjergsted Bakker ligger i Nordvestsjælland mellem Jyderup og Kalundborg. Bispestenen ligger ved sø gravet for foden af en bakkeskråning, der løber parallelt med grusvejen Bjergsted Bakker.

Fra nord fanger du grusvejen via Gammel Skovvej fra den store rundkørsel på rute 23 mellem Jyderup og Kalundborg. Grusvejen følges mod syd mellem de imponerende Bjergsted Bakker øst for og det enorme grusgravsområde med Stenrand Grusgrav vest for.

Fra syd fanges grusvejen Bjergsted Bakker ved Avnsø Gamle Kirke, der ligger øst for Svebølle og nord for Gammel Svebølle. Går turen via Avnsø Gamle Kirke passerer du Kæmpesten Avnsø og en anden af den retablerede grusgravs kæmpesten, der har fået navnet Avnsø Energisten.

Har du mod på en gåtur i området, passerer 'Stenstien' tæt forbi og har udsigt til Stenrand Søsten. Stenstien er en vandrerute på 11 km mellem Svebølle og Jyderup. 

Bjergsted Bakker og vestbredden af Skarresø er fredet. I fredningsbeskrivelsen findes inspiration til gåture i området og anvisning af parkeringsmuligheder.

Bispestenen findes tæt på bunden af en efterbehandlet grusgrav godt 200 m fra offentlig vej. Arealet er privat. Du skal spørge ejer om lov til at færdes på arealet og for at besøge stenene tæt på.

Læs mere om adgangsregler i det åbne land.