Skåne

Kæmpestenen Skåne stak ud af havbunden som et undersøisk skær i Drogden i Øresund. Herfra blev den flyttet i forbindelse med opførelsen af Øresundsforbindelsen, der stod færdig i år 2000. Nu står den opstillet sammen med 'Sjælland' på den kunstige halvø, hvor tunnelturen til Peberholm begynder for dem, der skal til Sverige.
'Skånes' petrografi er velundersøgt i tyndslib skåret af en udboret kerne. Den består hovedsagelig af kalifeldspat og kvarts. Dominansen af mellem- til grovkornet kalifeldspat betyder, at bjergarten klassificeres som en kalifeldspat-granit.

Geologi

Der er lavet en petrografisk beskrivelse af en udboret kerne fra 'Skåne'. Beskrivelsen med billeder af tyndslib ses i tidsskriftet Geologi, Nyt fra GEUS, 2/2000.

'Skåne' består af disse mineraler:

  • Kalifeldspat – 65 %
  • Kvarts – 24 %
  • Plagioklas – 5 %
  • Amfibol – 4 %
  • Biotit – 1 %
  • Zirkon, apatit, allanit, granat og malmmineraler tilsammen – 1%

Mængdeforholdet mellem kalifeldspat, plagioklas og kvarts, hvor kalifeldspat klart dominerer, klassificerer bjergarten som en kalifeldspat-granit.

Kalifeldspatten ses som 3-15 mm store korn, og bjergarten betegnes derfor som mellem- til grovkornet. Flere af mineralerne ses bøjede eller knækkede. Det skyldes, at granitten har været udsat for tryk, som har givet anledning til svag deformation. Kalifeldspatten er mørk og grønliggrå og giver bjergarten sin farve sammen med den sorte amfibol.

Skånes oprindelse

'Skåne' blev fundet i moræneaflejringer afsat under Hovedfremstødet, der kom fra nordøst. I litteraturen nævnes både Smålandsgranit (Krause 2005) og Vaggeryd-syenit (Pedersen og Andersen 2000) som den bjergart, 'Skåne' består af. Både Vaggeryd og Småland ligger nordøst for Øresund, hhv. syd og øst for den store sydsvenske sø Vättern.

Kulturspor

En kerne 10 cm i diameter blev boret ud af 'Skåne' for at give plads til et rør af titanium med navnene på alle, der havde medvirket til at etablere Øresundsforbindelsen. Røret blev indmuret ved åbningsceremonien den 1. juli år 2000.

Stenkernen kom til GEUS, og fra den blev skåret såkaldte tyndslib, der er en 0,03 mm tynd skive, i hvilken bjergartens enkelte mineraler kan bestemmes ved brug af mikroskop. Arret efter udboringen findes en meter under toppen på Skånes sydside ud mod motorvejen.

Fundhistorie

'Skåne' er fundet på bunden af Drogden, der er den del af Øresund, der ligger mellem Amager og Saltholm. Der lå den som et tre meter højt skær med kun cirka en halv meter begravet i havbunden.

Ved dens nuværende placering på pynten ved Kastrup ligger den i sin oprindelige orientering. Havbundsgrænsen markeres af et mørkt bånd cirka en halv meter over terrænoverfladen.


 


 

Tekst: Henrik J. Granat, GEUS

Wilske, H.: www.skan-kristalin.de - Schweden – Gesteinsliste - Vaggeryd-syenit

Wilske, H.: www.skan-kristalin.de - Schweden – Gesteinsliste - Småland-granit

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald oktober 2005. Stein nr. 12a.

Pedersen, S.A.S. og Andersen, P.R. (2000): To vandreblokke står vagt ved Øresundsforbindelsen, GEOLOGI, NYT FRA GEUS 2/2000. Side 2-7.

Pedersen, S.A.S. m.fl. (2000): ”Skåne” and ”Sjælland” two erratics from Øresund, Geological description of a granitic and a quartz-syenitic erratic boulders from the seabed in Drogden and Flinterenden, Øresund. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse RAPPORT 2000/35. 19 sider.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om kæmpestenen Skåne

'Sjælland' og 'Skåne' er navngivet efter de to landsdele, Øresundsforbindelsen forbinder.

Skåne er den største af de to stenkæmper, der står opstillet tæt ved nedkørslen til tunnellen under Øresund. Den måler 5,2 x 3,8 m længde gange bredde i vandrette mål og er 3,5 m høj. Skåne blev vejet til 103 eller 105 tons i forbindelse med transporten.

Besøg kæmpestenen Skåne

Kæmpestenene 'Sjælland' og 'Skåne' ligger på Øresundsbroens lukkede område, hvor der ikke er offentlig adgang. Stenene kan derfor alene ses, når du kører forbi på Øresundsmotorvejen. Øresundsbroen kan undtagelsesvis arrangere specielle guidede ture for grupper.

Kæmpestenene 'Sjælland' og 'Skåne' ligger på en kunstige halvø, der stikker ud fra Amager ved Kastrup, hvor Øresundsforbindelsen begynder på den danske side. Ved den sidste afkørsel fra Øresundsmotorvejen inden du fortsætter til Sverige, og hvor Amager Strandvej krydser samme motorvej, begynder Kastrup Digevej ved Kastrup Gammel Havn. Cirka 700 meter inde ad Kastrup Digevej mod øst ligger stenene 'Sjælland'' og 'Skåne' side om side.

Kastrup Digevej spærres imidlertid af et hegn tæt ved Kastrup Gammel Havn. På et skilt står ”Adgang forbudt for uvedkommende”.