Kortlægninger

Drikkevandsforsyningen i Danmark er baseret på grundvand af høj kvalitet. GEUS er med til at sikre en høj kvalitet af grundvandet gennem kortlægning af Danmarks vandressourcer og grundvand. Derudover gør vi brug af geologisk 3D-modellering, som særligt benyttes i forbindelse med grundvandsmodellering. Hos GEUS har vi især viden om og erfaring med:

  • Grundvandskortlægning
  • Byens geologi og vand
  • Geologisk 3D-modellering af vandressourcerne

Grundvandskortlægning sikrer høj kvalitet af grundvandet

GEUS bidrager som fagdatacenter for grundvand til Miljøstyrelsens grundvandskortlægning, der har til formål at sikre Danmarks fremtidige drikkevandsforsyning. Vi står blandt andet for at udvikle faglige standarder for kortlægningen og drive geofysikdatabasen GERDA, og vi indgår i koordinationsgruppen for grundvandskortlægning. Derudover rådgiver vi andre lande om kortlægning af deres vandressourcer.

Læs mere om grundvandskortlægning.

Geologisk 3D-modellering af vandressourcerne

GEUS udfører forskning og udvikling inden for 3D geologisk modellering og har udarbejdet detaljerede 3D geologiske modeller for en række danske områder – 3D-modelleringen er blandt andet blevet benyttet til at finde begravede dale, som kan benyttes som grundvandsmagasiner. I modellerne integreres data (bl.a. boringer, geofysik, geokemi) med den kvartærgeologisk overfladekortlægning og øvrig geologisk viden.

Læs mere om geologisk 3D-modellering.

Kortlægning af byens geologi og vandkredsløb

Hos GEUS arbejder vi med at kortlægge geologien og det urbane vandkredsløb under byerne for at fremtidssikre byerne mod følgerne af klimaforandringer og for at sikre den høje kvalitet af grundvandet. 

Læs mere om byens geologi og vand.

Kildepladsbeskyttelse i Odense Vest

GEUS arbejder med at udvikle værktøjer, metoder og processer, der kan bidrage til optimering af den langsigtede indsats i relation til beskyttelse, anvendelse og forvaltning af grundvandsressourcen i oplandene til VandCenter Syds kildepladser vest for Odense (Bolbro og Eksercermarken kildepladser).

Projektet er opdelt i 4 arbejdspakker, som hver har resulteret i en rapport (WP4 er under udarbejdelse):