Byens geologi og vand

Hvis vi skal være i stand til at håndtere og styre vandet i byerne, kræver det viden om overfladehydrologi, afløbssystemer, geologi og grundvandsforhold. GEUS har viden inden for flere af disse emner og kan agere eksperter i projekter, hvor byens geologi og vandkredsløb er i fokus. For at kunne fremtidssikre vores byer mod klimaforandringer er det f.eks. vigtigt at have viden om byernes geologi og vand. Denne viden kan opbygges ved at kortlægge og modellere geologien og det urbane vandkredsløb under byerne. Ift. forurening af grundvandet under byerne er det ligeledes afgørende at have viden om de mange kanaler, der er og bliver skabt under byerne, som kan føre f.eks. pesticider fra parker ned til grundvandet.

Geologisk model for Svendborg by

I samarbejde med Region Syddanmark har GEUS arbejdet med opdatering og viderebearbejdelse af en eksisterende geologisk model for Svendborg by. Formålet med projektet har været at etablere en forbedret og detaljeret geologisk model som grundlag for prioriteringen af indsatsen overfor forurening af grundvandet i Svendborg. Modellens resultater er efterfølgende anvendt i en numerisk grundvandsmodel og i udarbejdelsen af et 'risikokort' for grundvandet i Svendborg.

Læs mere om projektet i rapporten 'Geologisk model for Svendborg by: Opdatering og viderebearbejdelse af eksisterende model'.

3D-geologisk/hydrologisk model for Odense

GEUS har været en del af et VTU-projekt (Vandsektorens Teknologi Udviklingsfond) om udvikling af en 3D-geologisk/hydrologisk model som basis for det urbane vandkredsløb. Projektets overordnede formål var, med Odense som eksempel, at demonstrere, hvordan etablering og løbende opdatering af en detaljeret 3D-model af geologi, fyld-lag og infrastruktur i byens øvre undergrund kan forbedre planlægningsgrundlaget for fremtidig arbejde med f.eks. nedsivning og afledning af vand.

I projektet er bl.a. udviklet teknologi til modellering af fyld-lag og andre antropogene elementer som veje, tunneller, rørføringer, husfundamenter m.m., ligesom der har været stor fokus på muligheden for at inddrage korte boringer som miljøboringer og geotekniske boringer.

Rapporter om projektet:

Erfaringerne fra projektet er videreført i partnerskabs-projektet ”Fælles grundvand – fælles ansvar”, som er et offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) mellem VandCenter Syd, Odense Kommune, Region Syddanmark og GEUS. Projektets formål er, at udvikle værktøjer, metoder og processer, der kan være med til at optimere den langsigtede grundvandsbeskyttelse og ressourceforvaltning i oplandet til Bolbro og Eksercermarken kildepladser i Odense.

Internationalt samarbejde

Også internationalt er der stor fokus på betydningen af det urbane vandkredsløb og kendskab til geologien under vores byer. GEUS er bl.a. en del af NAG-CITY samarbejdet mellem en række nordeuropæiske geologiske undersøgelser. Herigennem har GEUS bidraget til EU COST projektet SUB-URBAN, hvor fokus har været at samle erfaringer på tværs af Europa indenfor karakterisering og visualisering af undergrunden under de store byer samt udvikling af værktøjer, best practice og vejledning og information til fagfolk og beslutningstagere.

Torben Bach
Statsgeolog
Overfladenær Land- og Maringeologi
Mette Hilleke Mortensen
Geolog
Overfladenær Land- og Maringeologi
Telefon91333431