Vandteknologi

Det kan være nødvendigt at rense vand for forurening – enten for at undgå yderligere forurening af fx grundvand, eller for at kunne bruge vandet til drikkevand, hvor der ikke er muligheder for at sikre drikkevandsforsyningen uden forudgående behandling af vandet.

På GEUS arbejder vi med at udvikle metoder til vandrensning. Vi er en af landets førende aktører inden for udvikling af miljøbioteknologiske metoder til rensning af grundvand og havvand. Den overordnede vision med denne forskning er at tilrette mikrobielle processer med det formål at opnå et generelt renere vandmiljø.

Rensning af grundvand for miljøfremmede stoffer

GEUS har gennem en årrække drevet forskning i udnyttelse af mikrobielle processer med henblik på rensning af forurenet vand. Vi har derfor opbygget en samling af bakteriekulturer, der er i stand til at nedbryde miljøfremmede stoffer, herunder pesticider og oliestoffer. Vi forsker løbende i, hvordan disse bakterier kan udnyttes bioteknologisk ved for eksempel at tilsætte dem til biologiske filtre.

Nogle drikkevandsboringer er forurenet med pesticidrester, og der bruges mange ressourcer på at sikre, at grænseværdierne for pesticiderne i drikkevandet på 0,1 µg/l ikke overskrides. På GEUS forsker vi i, hvordan pesticidnedbrydende bakterier kan udnyttes på vandværkerne til rensning af pesticidforurenet grundvand.

Fjernelse af uorganiske næringsstoffer og metaller i vandbehandling

Danmarks drikkevandsforsyning er helt overvejende baseret på indvinding af grundvand. Der findes imidlertid en række uorganiske forbindelser i grundvandet, der ønskes fjernet inden vandet anvendes som drikkevand.

På GEUS forsker vi i mikrobiologisk omsætning af disse uorganiske forbindelser, herunder ammonium, jern og mangan i vandværkers sandfiltre. Det undersøges om processerne kan optimeres ved tilsætning af specifikke bakterier.

Oprensning af forurenede grunde

Punktkilder som tankstationer, gamle renserier, industrigrunde, mv. udgør en af de store forureningstrusler for grundvandet i bynære områder. Hvis forureningen fra sådanne punktkilder truer med at brede sig til den rene del af grundvandet, etableres ofte anlæg, hvor det forurenede vand pumpes op af undergrunden og behandles inden det evt. ledes tilbage til undergrunden – såkaldte 'pump and treat'-løsninger.

Vi arbejder med både private og offentlige samarbejdspartnere på at skabe de mest optimale 'pump and treat'-løsninger med henblik på at fjerne mest mulig forurening i det etablerede system. I dette arbejde bruger vi bl.a. vores store ekspertise inden for mikrobielle processer.

Nedbrydning af olie i det marine miljø

Forudsætningerne for at finde olie i undergrunden ved Grønland vurderes til at være særdeles gode og flere firmaer har igennem tiden fået licenser til olieefterforskning. Man ved imidlertid meget lidt om potentialet for mikrobiel omsætning af olie i tilfælde af et olieudslip. På GEUS arbejder vi med at udvikle nye beredskabsteknologier i forbindelse med oliespild både herhjemme og under arktiske forhold.

Jens Aamand
Forskningsprofessor
Geokemi