Vandkraft i Grønland

Smeltevandsflod fra Indlandsisen. Foto: Andreas P. Ahlstrøm, GEUS

GEUS er specialister i forundersøgelser for vandkraft i Grønland og arbejder tæt sammen med Asiaq, Grønlands Forundersøgelser, i løsningen af denne type opgaver. GEUS har over 40 års erfaring i at arbejde med vandresurserne i Grønland og kan i dette udnytte vores stærke position i forskning og monitering til at levere konsulentydelser baseret på den nyeste viden og data.

Vandkraft er et centralt element i omlægningen af Grønlands energiforsyning til vedvarende energi. Fortsat udbygning af vandkraftkapaciteten i Grønland vil være af afgørende betydning for at kombinere økonomisk vækst i det grønlandske samfund med bæredygtig udvikling.

Potentialet for vandkraft i Grønland er tæt forbundet med mængden af smeltevand fra Indlandsisen og med mængden af nedbør. Derfor har de igangværende ændringer i det globale klima direkte økonomiske konsekvenser og dermed indflydelse på udformningen af en strategi for den fremtidige energiforsyning.

De globale klimaændringer foregår i et accelereret tempo i Arktis, hvor temperaturen stiger næsten dobbelt så hurtigt som den globale middeltemperatur, og de atmosfæriske cirkulationsmønstre viser tegn på at være under forandring. Der er globalt fokus på Indlandsisens øgede bidrag til den stigende vandstand i verdenshavet, men klimaforandringerne har også lokal betydning for det grønlandske samfund.

Forundersøgelser for vandkraft

Klimaforandringerne betyder, at Grønlands vandkraftpotentiale er under konstant udvikling, specielt for oplande med delvist isdække, hvor de vigtigste spørgsmål er: 

  • Vil det is-hydrologiske opland ændre sig over tid?
  • Hvordan vil klimaforandringerne påvirke vandkraftpotentialet?
  • Hvor sensitivt er vandkraftpotentialet – ændrer det sig pludseligt eller gradvist?
  • I hvilket omfang kan forudsete risici imødegås? 

GEUS har arbejdet med disse problemstillinger i en lang række oplande i Grønland, herunder Ilulissat (Paakitsoq), Qasigiannguit, Manitsoq (Tasersiaq/Isua), Qaqortoq (Qorlortorsuaq), Johan Dahl Land, Nuuk (Buksefjorden), Sisimiut (Tasersuaq) og Tasiilaq. GEUS samarbejder også med Asiaq i bredere kortlægninger af vandresursen for det samlede eksisterende vandkraftpotentiale i Grønland.

Konsulentydelser fra en styrkeposition

GEUS’ glaciologer er anerkendte videnskabsfolk i en stærk international forskningsgruppe, hvilket sikrer, at de nyeste forskningsresultater og metoder er til rådighed i en forundersøgelses- og planlægningsfase. Vi kan trække på vores internationale netværk til optimal løsning af delopgaver af særlig karakter i forundersøgelsen, som f.eks. klimascenarier eller flybårne opmålinger. Samtidig er GEUS repræsenteret med lokalt kontor i Nuuk og har tæt kontakt til lokalsamfund i byer og bygder over hele Grønland. 

GEUS står for den nationale overvågning af indlandsisen (promice.dk), overvågning af de lokale gletsjere og iskapper i Grønland (g-e-m.dk) og monitering af klimaet ved den historiske militære installation Camp Century på indlandsisen nær Thule. Dette arbejde indebærer et omfattende årligt feltprogram, målestationer på indlandsisen året rundt, operationel bearbejdning af satellitdata, flybårne opmålinger og modellering af isdynamik og afsmeltning. 

Vores status som primær dataproducent giver det stærkest mulige udgangspunkt for en bred vifte af konsulentydelser indenfor vandresurser i Arktis. GEUS’ seniorforskere, seniorrådgivere og konsulenter er derudover eksternt certificerede projektledere og kan efter behov trække på en bred geovidenskabelig og teknisk ekspertise på tværs af organisationen.

Andreas Peter Ahlstrøm
Chefkonsulent
Glaciologi og Klima