Råstoffer på land

Danmark er stort set selvforsynende med basale råstoffer til bygge- og anlægsopgaver, og har desuden en vis produktion af industrimineraler og andre produkter baseret på disse. De basale råstoffer i form af sand, grus, sten, kalk/kridt og ler graver vi hovedsagelig på land, men vi indvinder også sand og grus til havs. Herudover har vi indvinding af moler, salt og granit/gnejs.

Der er stigende behov for, at udnyttelse af råstofferne sker under hensyntagen til andre natur- og samfundsinteresser og langt fra alle forekomster af f.eks. sand og grus opfylder de materialetekniske krav, der stilles til byggeråstoffernes kvalitet. De geologiske forhold er forskellige, og derfor ligger brugbare råstoffer ikke jævnt fordelt i landet og må ofte transporteres over store afstande, ligesom der kan være mange forskellige, og ofte konkurrerende, ønsker til arealanvendelse, f.eks. miljøbeskyttelse, boligområder, erhvervsinteresser og fredninger. Råstofudnyttelse har således ikke nødvendigvis førsteprioritet og der kan derfor kun foretages råstofindvinding i områder, hvor både de rette geologiske forhold er til stede, og hvor der ikke er konflikt med andre arealinteresser.

Rådgivning om bæredygtig udnyttelse

GEUS bistår myndighederne og råstofindustrien med forskning og rådgivning omkring en bæredygtig udnyttelse af Danmarks råstoffer på land. Opgaverne omfatter både opgørelser af ressourcernes omfang og kvalitet samt mere specifikke undersøgelser af f.eks. ler til produktion af tegl og leca og undersøgelser af moler, som blandt andet anvendes til kattegrus, som tilsætningsstof til kunstgødning og foderstoffer samt i medicinalindustrien. Og i samarbejde med betonindustrien har GEUS undersøgt en række ler-mineraler med henblik på udviklingen af en ny type højkvalitetsbeton.

Vi modtager endvidere i medfør af råstofloven oplysninger og prøver fra råstofboringer og prøvegravninger samt resultater af geofysiske og geologiske undersøgelser. De boringer og råstofrapporter som indberettes til GEUS kan findes i henholdsvis Jupiter boringsdatabasen og Rapportdatabasen og geofysiske råstofundersøgelser kan indlæses og findes i geofysikdatabasen GERDA.

I 2013 blev Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) etableret under GEUS for at opbygge viden om råstoffernes betydning for samfundet og komme med løsninger på fremtidens råstofudfordringer samt afdække de udfordringer og muligheder der er forbundet med genbrug af mineralske råstoffer.

Claus Becher Ditlefsen
Emeritus
Overfladenær Land- og Maringeologi