Land

GEUS arbejder med at fremskaffe et solidt kendskab til landets geologiske opbygning og stille viden til rådighed for at kunne administrere, udnytte og beskytte de mange ressourcer i vores undergrund. I Danmark baserer vi os på grundvand som drikkevand, og vi udnytter råstoffer som sand, grus, ler og kalk til bygge- og anlægsopgaver. Også i energimæssig sammenhæng gør vi brug af de geologiske lag til f.eks. indvinding og lagring af varme. Kortlægning af de geologiske lag, deres udbredelse og indbyrdes strukturelle opbygning er en af nøgleaktiviteterne, men arbejdet omfatter også aktiviteter som forureningsoprensning og vurdering af områder til deponering af affald.

Geologisk kortlægning af Danmark

Geologiske kort er et vigtigt værktøj i den fysiske planlægning og forvaltning af landet, og de anvendes i forbindelse med mange tekniske opgaver. Det nationale jordartskort er et af produkterne, som anvendes i den danske forvaltning, og alle nye kortlægningsresultater digitaliseres løbende med henblik på opdatering af kortet.

Geologisk kortlægning af Danmark.

3D-kortlægning

En digital 3D-geologisk grundmodel for Danmark, der samler eksisterende og nye data og geologiske tolkninger, vil gøre vores viden om geologien lettilgængelig for samfundet og vil være med til at sikre, at administration, beskyttelse og brug af både grundvand og andre geologiske ressourcer sker på bedst mulige grundlag. GEUS har derfor taget fat på at udvikle et koncept for opbygning af en samlet 3D-geologisk model af den danske undergr

3D-kortlægning.

 

Deponering af radioaktivt affald

På GEUS arbejder vi med at finde mulige lokaliteter for et geologisk slutdepot for det radioaktive affald fra Forskningscenter Risø. 

Deponering af radioaktivt affald