Den Nationale Hydrologiske Model

GEUS driver og udvikler en landsdækkende hydrologisk model, den såkaldte DK-model. Modellen bygger på en geologisk forståelse af undergrunden og benytter bl.a. data om klima, indvindinger og vandløb i beregning af ferskvandsressourcen på national skala.

Med modellen er det muligt at beregne den overordnede vandbalance og grundvandets strømningsveje, samt at opgøre grundvandsressourcens størrelse og udnyttelsesgrad. Endvidere fungerer modellen som en tredimensionel database, hvor de nationale hydrologiske data kobles til grundvandmagasinerne, så det er muligt at sammenholde, hvor grundvandet dannes, og hvor det udnyttes.

DK-modellen har bidraget til at sætte fokus på nødvendigheden af en integreret tilgang til vandressourceforvaltning under hensyntagen til grundvand, overfladevand, vandforsyning, vandkvalitet og økosystemer. Denne integrerede tilgang har haft stor betydning for kvantificeringen af den bæredygtige og tilgængelige vandressource i Danmark.

Udviklingen af DK-modellen er sket løbende siden etableringen i 1996, med de væsentligste opdateringer i 2004–2009 og 2013–2015. Modellen anvendes i forbindelse med den danske forvaltning af grundvandsressourcen og til implementering af EU’s vandrammedirektiv. Desuden indgår modellen i utallige forskningsprojekter, og nye forskningsresultater føder tilbage til videreudvikling af DK-modellen.

Læs mere om den Nationale Hydrologiske Model.

Simon Stisen
Forskningsprofessor
Hydrologi