ICP laboratorium

Lady working in the lab

Hos ICP-laboratoriet tilbyder vi kvantitativ og semikvantitativ kemisk analyse til koncentrationsbestemmelser af de fleste grundstoffer fra Li til U. Analyser foretages rutinemæssigt fra opløsninger, hvor grundstofindholdet i faste naturlige materialer samt vandige opløsninger af næsten enhver art kan bestemmes.

Laboratoriet benytter et quadrupole ICP massespektrometer (ICP-MS) og et ICP optisk emission spektrometer (ICP-OES) til målingerne. Vores analysemetoder og rutiner er udviklet med fokus på naturvidenskabelig anvendelse, og er velegnede til analyse af de fleste naturligt forekommende uorganiske materialer, herunder næsten alle former for sten. Det inkluderer f.eks.:

 • mineraler og bjergarter
 • karbonater samt fosfater
 • vand, spildevand, saltrig vand (saline brines)
 • naturlige byggematerialer som f.eks. beton og cement
 • jord og forbrændingsprodukter såsom flyveaske, slagge o.l.
 • biogene materialer (f.eks. otolitter, tænder, ben, knogler, horn, skaller, øjenlinser)
 • videnskabeligt eller industrielt fremstillede produkter såsom malm, solcellepaneler, magneter, produkter med et forøget indhold af sjældne jordarter (REE) og lithium
 • objekter ifm. videnskabelig forskning indenfor materialeforskning, arkæologi o.l.

 

Med forankring i den naturvidenskabelige forskning udvikler vi kontinuerligt laboratoriets metoder, og vi er altid åbne over for nye eller specielle forslag, som kan udvikle vores analysemetoder og laboratorieprocedurer. Med vores solide erfaring og ekspertise i kemisk opløsningsanalyse kan vi tilbyde et højt kvalitetsniveau for analyse af de fleste naturlige materialer, der arbejdes med indenfor naturvidenskab, materialeforskning og produktfremstilling.

Analyser som rutinemæssigt udføres i laboratoriet

ICP-laboratoriet tilbyder kvantitative, semikvantitative ('fingerprinting') og kvalitative kemiske analyser, hvoraf de mest benyttede er listet herunder. Vi er selvfølgelig altid åbne for forslag til modificering af nedenstående analysemetoder eller udvikling af nye metoder efter behov og specielle ønsker.

 • Komplet analysepakke giver en nøjagtig bestemmelse af grundstofindholdet for 46 hoved- og sporelementer vha. kombineret analyse med vores ICP-OES og ICP-MS-udstyr. Det er ofte den foretrukne analysemetode til geologisk ”whole rock” analyse, hvor grundstofindholdet i bjergarter, mineraler og sedimenter bestemmes. Normalt måles hovedelementerne, Si, Al, Ca, K, Na, Mg, Mn, Fe, P, og Ti med ICP-OES, mens sporelementerne, Li, Sc, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, Pb, Th, og U, typisk måles med ICP-MS.

 • Kvantitativ sporelementsanalyse udført med vores ICP-MS giver robuste kvantitative elementbestemmelser med meget stor nøjagtighed og en lille usikkerhed. Vi måler som regel de 41 elementer: Li, Mg, Al, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, Pb, Th, U. Metoden er hyppigt benyttet til bjergarter, mineraler og jordprøver, hvor alene koncentrationen af sporelementer (og ikke hovedelementerne) ønskes bestemt. Det kan f.eks. være prøver hvor hovedelementer eller øvrige kemiske bestanddele allerede er målt.

 • TotalQuant: Semi-kvantitativ metode med måling af 71 elementer: Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Cl, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ge, Hf, Hg, Ho, In, Ir, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Nd, Ni, Os, P, Pb, Pd, Pr, Pt, Rb, Re, Rh, Ru, S, Sb, Sc, Se, Si, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Te, Th, Ti, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn, Zr. Metoden giver en pålidelig bestemmelse af en prøves kemiske sammensætning, og bruges ofte som “screening” eller “fingerprinting” af materialer for at kende den overordnede kemiske sammensætning førend mere optimerede kvantitative analyser igangsættes, enten fra opløsning eller LA-ICPMS. Det er en alsidig metode som kan benyttes til næsten alle typer af faste materialer og vandprøver.

 • Arsen (As) analyse er en specifik kvantitativ metode målt med ICP-OES, der bruges til analyse af vandprøver ifm. miljømæssige formål. Der måles typisk elementerne Ca, Al, Si, P, Fe, Mg, Mn, Mg, Cu og As.

 • Isotop-analyse er en ny metode, hvor vi med vores ICP-MS måler indholdet af udvalgte isotoper, f.eks. for lithium (6Li og 7Li) i lithium-ion batterier eller Li-holdige malmmineraler.

Typiske krav til prøver

 • Opløsninger: Normalt 5-10 ml prøve, der gerne må være konserveret med salpetersyre (typisk 1 ml koncentreret salpetersyre til 100 ml prøve)
 • Faste prøver: Normalt 5-10 g finknust materiale (med en kornstørrelse på < 100µm)
 • Der er ingen specielle krav til emballage for opbevaring af materiale til analyse.

Hvis man har materiale i andre proportioner end det overstående, er man altid velkommen til at kontakte laboratoriets personale for at få mere information om eventuelle andre muligheder.

Prøveforberedelse

Til en analyseopløsning bruges der typisk 5-10 mL prøvemateriale konserveret med salpetersyre eller en anden syreblanding afhængig af prøvematerialets beskaffenhed. Mængden af fast prøvemateriale er tilsvarende 5-10 g finknust til en kornstørrelse på < 100 µm. Der er ingen specielle krav til emballage for opbevaring af materiale til analyse andet end de er tætte og ikke kan kontamineres.

I samarbejde med vores veludrustede Prøvepræparations-laboratorium kan vi normalt varetage alle nødvendige prøveforberedelsestrin fra det rå prøvemateriale til den færdige analyseopløsning, hvilket f.eks. kan være grov fragmentering, ned- og finknusning af prøvematerialet, flussyreoplukning samt boratsmeltning eller anden prøveforberedelse som måtte være påkrævet førend ICP-analyse.

Kvalitetskontrol (QA/QC) af analyser

Præstationsprøvninger er en af ​​de bedste og mest effektive måder for et laboratorium til at overvåge analysekvaliteten. Siden begyndelsen af 1999 har laboratoriet deltaget i IAG’s proficiency test-program (GeoPT) med meget fine og konstante resultater for vores instrumenter. Omkring 110 laboratorier fra hele verden deltager i programmet. De halvårlige GeoPT-præstationsprøvninger er designet til at være en rutinemæssig, ekstern kvalitetskontrol for analyse af geologiske materialer og omfatter derfor et bredt spektrum af naturlige og kommercielle materialer.

Formål, nøgleinstrumenter og tilhørende faciliteter

Til analyse af opløsninger benytter vi et PerkinElmer Nexion 1000 quadrupole ICP-MS og et PerkinElmer Avio 500 ICP-OES. Begge instrumenter har været i brug siden 2022.

ICP-OES-instrumentet er monteret med en ”duel view” funktion, og kan analysere UV og VIS spektre parallelt. Instrumentets UV-detektor måler bølgelængder fra 165 til 403 nm (ultraviolet lys), mens VIS-detektoren dækker spektret fra 404 til 782 nm (synligt lys). “Flat Plate™ plasma” teknologien sikrer et robust plasma, og kræver mindre vedligeholdelse af instrumentet.

Nexion 1000 instrumentet er et meget hurtigt og effektivt ICP massespektrometer, som er monteret med triple cone type interface samt en quadruple ion deflector, der begge øger plasma-stabiliteten, og forbedrer nøjagtigheden for analyserne. Instrumentet er også monteret med en dual mode detektor, der bidrager til at øge instrumentets sensitivitet, hvorved lavere koncentrationer kan måles. Autosamplers fra Teledyne Cetac (ASX-280 og ASX-560) benyttes sammen med instrumenterne.

Lady working in the lab

Laboratory instruments

 • Kvantitative analyser for de fleste elementer fra 6Li til 238
 • Bestemmelse af de fleste elementer på ppm eller ppb niveau samt procent niveau for hovedelementer.
 • Nedre detektionsgrænse på ppb til lav ppm niveau.
 • Normalt anvendes Pt cones hos ICP-MS.
 • Til instrument-kalibrering benyttes certificerede opløsninger med sjældne jordartselementer (REE) og andre relevante elementer.
 • at bidrage med analyser og analytisk ekspertise til videnskabelig og anvendt forskning med speciel fokus på det naturvidenskabelige arbejdsområde.
 • at forbedre og udvikle nye analysemetoder til ICP-MS og ICP-OES for at kunne bidrage til videnskabelig og anvendt forskning med analyser og metoder af højeste kvalitet.
 • at tilbyde kemiske analyser fra vores laboratorium til forskere, firmaer, konsulenter, studerende, organisationer m.v. ifm. videnskabelige projektsamarbejder eller til industrielle formål.

Foruden faciliteterne hos vores Prøvepræparations-laboratorium har vi laboratoriefaciliteter til varetagelse af følgende prøveforberedelsesmetoder:

 • Opløsning med flussyre (HF) udføres rutinemæssigt i laboratoriet for at opnå en fuldstændig opløsning af de faste uorganiske materialer som skal analyseres. Opløsning i en blanding salpetersyre og flussyre sker i special-designede PTFE prøvepræparationsbægre med Savillex HPX-100I system, som sikrer en stabil temperatur og dermed ensartet oplukning. Til oplukningen afvejes 0.1000 g prøvemateriale, og 1 mL HNO3 samt 5 mL HF tilsættes. Prøven opvarmes til 130 °C i mindst 48 timer, og fordampes derefter ved 100 °C. Salpetersyre tilsættes, og prøven fordampes derefter ad to omgange. Derefter tilsættes igen salpetersyre samt deioniseret vand samt en intern standardopløsning med kendte Ge, Rh og Re koncentrationer. Prøven lukkes og holdes opvarmet på 130 °C i mindst 12 timer, hvorefter den fortyndes med deioniseret vand til 50 mL opløsning. Prøven er nu klar til analyse.

Woman working in the lab

 • Boratsmeltning er en metode til forberedelse af boratskiver (smelteperler) til brug for fuldstændig oplukning af tungtopløselige komponenter i prøverne (f.eks. Zr og Hf i zirkon, Cr i kromit, o.l.) samt til forberedelse for analyse af Si-indholdet (i f.eks. bjergarter). Der bruges typisk 0,1 g finknust prøvemateriale, som blandes i et Pt/Au bæger med 0,9 g Na-tetraborat, hvorefter blandingen smeltes under rotation i 30 min. Boratskiverne behandles derpå med fortyndet salpetersyre indtil smelteperlerne er fuldstændig opløst. Proceduren testes kontinuerligt med internationale referencematerialer som f.eks. BHVO-2, BCR-2, OU-6, OShBo, Gonv-1 (GeoPT-45 standard), BVA-1 (GeoPT-49 standard) samt interne velkarakteriserede prøver såsom vores basalt standard Disko-1, der alle forberedes på samme måde som prøverne.

Woman working in the lab

 • Glødetab (Loss on ignition): Hvis prøverne indeholder meget organisk materiale, har vi mulighed for måling af glødetab før den efterfølgende bestemmelse af elementkoncentrationen for de forskellige grundstoffer.

Nogle af vores nuværende og tidligere samarbejdspartnere

 • Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning samt Biologisk Institut
 • DTU Aqua - Institut for Akvatiske Ressourcer
 • Statens Naturhistoriske Museum
 • Nationalmuseet
 • Aarhus Universitet, Institut for Geoscience
 • Museum Nordsjælland
 • Forskellige industri-partnere med focus på spildevand og materialeforskning/-fremstilling.

Følgende er eksempler på publikationer med analyser leveret igennem projektsamarbejder, som laboratoriet har været involveret i

 Scientific articles:

 • Storey, M., Pedersen, A. K., Stecher, O., Bernstein, S., Larsen, H. C., Larsen, L. M., Baker, J. & Duncan, R. A. 2004. Long-lived postbreakup magmatism along the East Greenland margin: Evidence for shallow-mantle metasomatism by the Iceland plume. Geology 32, 173-176.
 • Brandt FE, Holm PM, Søager N (2017) South to north pyroxenite-peridotite source variation correlated with an OIB to arc type enrichment of magmas from the Payenia backarc of the Andean Southern Volcanic Zone (SVZ). Contributions to Mineralogy and Petrology.
 • Holm PM, Søager N, Alfastsen M & Bertotto, GW (2016) Subduction zone mantle enrichment by fluids and Zr-depleted crustal melts as indicated by backarc basalts of the Southern Volcanic Zone, Argentina. Lithos 262, 135-152
 • Larsen, L.M., Pedersen, A.K., Tegner, C., Duncan, R.A., Hald, N. & Larsen, J.G. 2016. Age of Tertiary volcanic rocks on the West Greenland continental margin: volcanic evolution and event correlation to other parts of the North Atlantic Igneous Province. Geological Magazine 153 (3), 487?511. DOI: 10.1017/S0016756815000515.
 • Søager N, Portnyagin M, Hoernle K, Holm PM, Hauff F, Garbe-Schönberg D (2015) Olivine major and trace element compositions in southern Payénia basalts, Argentina: evidence for pyroxenite-peridotite melt mixing in a backarc setting. Journal of Petrology 56, 1456-1494.
 • Thórarinsson SB, Söderlund U, Døssing A, Holm PM, Ernst RE & Tegner C (2015) Rift magmatism on 1 the Eurasia basin margin: U?Pb baddeleyite ages of alkaline dyke swarms in North Greenland. Journal of the Geological Society of London. DOI:10.1144/jgs2015-049.
 • Søager N, Holm PM & Thirlwall MF (2015) Sr, Nd, Pb and Hf isotopic constraints on mantle sources and crustal contaminants in the Payenia volcanic province, Argentina. Lithos 212-215, 368-378.
 • Holm, P.M., Søager, N., Dyhr, C.T., Nielsen, M.R. (2014) Enrichments of the mantle sources beneath the Southern Volcanic Zone (Andes) by fluids and melts derived from abraded upper continental crust. Contributions to Mineralogy and Petrology. DOI: 10,1007/s00410-014-1004-8.
 • Larsen, L.M., Pedersen, A.K., Tegner, C. & Duncan, R.A. 2014. Eocene to Miocene igneous activity in NE Greenland: northward younging of magmatism along the East Greenland margin. Journal of the Geological Society, London 171, 539?553.
 • Søager, N. Holm, P.M. (2013) Melt-peridotite reactions in upwelling EM1-type eclogite bodies: constraints from alkaline basalts in Payenia, Argentina. Chemical Geology 360-361, 204-219.
 • Dyhr, C.T., Holm, P.M., Llambías, E.J. (2013) Geochemical constraints on the relationship between the Miocene-Pliocene volcanism and tectonics in the Mendoza Region, Argentina; new insights from 40Ar/39Ar dating, Sr-Nd-Pb isotopes and trace elements. Journal of Volcanology and Geothermal Research 266, 50-68.
 • Dyhr, C.T, Holm, P.M., Llambías, E. J., Scherstén, A. (2013) Subduction controls on Miocene back-arc lavas from Sierra de Huantraico and La Matancilla, Argentina and new 40Ar/39Ar dating from the Mendoza Region. Lithos 179, 67-83.
 • Søager, N., Holm, P.M., Llambías, E.J. (2013) Payenia volcanic province, southern Mendoza, Argentina: A plume generated back-arc province? Chemical Geology 349-350, 36-53.
 • Larsen, L.M., Pedersen, A.K., Sørensen, E.V., Watt, W.S. & Duncan, R.A. 2013. Stratigraphy and age of the Eocene Igtertivâ Formation basalts, alkaline pebbles and sediments of the Kap Dalton Group in the graben at Kap Dalton, East Greenland. Bulletin of the Geological Society of Denmark 61, 1-18.
 • Thorarinsson SB, Holm PM, Huggler AaJ, Duprat HI, Tegner C (2012) Petrology and geochemistry of the Late Cretaceous continental ignimbrites, Kap Washington peninsula, North Greenland. Journal of Volcanology and Geothermal Research 219, 63-86.
 • Thorarinsson SB, Holm PM, Duprat, H, Tegner C (2011): Silicic magmatism associated with Late Cretaceousrifting in the Arctic Basin ? petrogenesis of the Kap Kane sequence, the Kap Washington Group volcanics, North Greenland. Lithos 125, 65-85.
 • Søager N, Holm PM (2011) Changing compositions in the Iceland plume; Isotopic and elemental constraints from the Paleogene Faroe flood basalts. Chemical Geology 280, 297-313.
 • Holm PM, Pedersen LE, Højsteen (2010) Geochemistry and petrology of mafic Proterozoic and Permian dykes on Bornholm, Denmark: Four episodes of magmatism on the margin of the Baltic Shield. Bulletin of the Geological Society of Denmark 58, 35-65.
 • Dyhr CT, Holm PM (2010) A volcanological and geochemical investigation of Boa Vista, Cape Verde Islands; 40Ar/39Ar geochronology and field constraints. Journal of Volcanology and Geothermal Research 189, 19-32.
 • Søager N & Holm PM (2009) Extended correlation of Paleogene Faroe Island and East Greenland plateau basalts. Lithos 107, 205-215.
 • Larsen, L.M. & Pedersen, A.K. 2009. Petrology of the Paleocene picrites and flood basalts on Disko and Nuussuaq, West Greenland. Journal of Petrology 50, 1667-1711.
 • Larsen, L.M., Heaman, L.M., Creaser, R.A., Duncan, A.R., Frei, R. & Hutchison, M. 2009. Tectonomagmatic events during stretching and basin formation in the Labrador Sea and the Davis Strait: evidence from age and composition of Mesozoic to Palaeogene dyke swarms in West Greenland. Journal of the Geological Society, London 166, 999?1012.
 • Holm PM, Grandvuinet T, Wilson JR, Friis J, Plesner S & Barker AK (2008) An 40 Ar- 39 Ar study of the Cape Verde hot spot: Temporal evolution in a semistationary plate environment. Journal of Geophysical Research, 113, B08201. DOI:10.1029/2007JB005339.
 • Duprat HI, Friis J, Holm PM, Grandvuinet T & Sørensen RV (2007) The volcanic and geochemical development of São Nicolau, Cape Verde Islands: Constraints from field and 40Ar/39Ar evidence. Journal of Volcanology and Geothermal Research 162, 1-19.
 • Holm PM, Wilson JR, Christensen BP, Hansen L, Hansen SL, Hein KM, Mortensen AK, Pedersen R, Plesner S & Runge M (2006) Sampling the Cape Verde Mantle Plume: Evolution of Melt Compositions on Santo Antão, Cape Verde Islands. Journal of Petrology 47, 145-189.
 • Pedersen, A. K. & Larsen, L. M. 2006. The Ilugissoq graphite andesite volcano, central Nuussuaq, West Greenland. Lithos 92, 1-19.
 • Dalhoff, F., Larsen, L.M., Ineson, J., Stouge, S., Bojesen-Koefoed, J. Lassen, S., Kuijpers, J., Rasmussen, J.A. and Nøhr-Hansen, H. 2006. Continental crust in the Davis Strait: new evidence from seabed sampling. Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 10, 33?36.
 • Schovsbo, N.H., 2003. Geochemical composition and provenance of Lower Palaeozoic shales deposited at the margins of Baltica. Bulletin of the Geological Society of Denmark 50, 11?27.
 • Larsen, L. M., Pedersen, A. K., Sundvoll, B. & Frei, R. 2003. Alkali picrites formed by melting of old metasomatised lithospheric mantle: Manîtdlat Member, Paleocene of West Greenland. Journal of Petrology 44, 3?38.
 • Larsen, L. M., Fitton, J. G. & Pedersen, A. K. 2003. Palaeogene volcanic ash layers in the Danish Basin: compositions and source areas in the North Atlantic Igneous Province. Lithos 71, 47?80.
 • Surlyk, F., Stemmerik, L., Ahlborn, M., Harlou, R., Lauridsen, B.W., Rasmussen, S.L., Schovsbo, N., Sheldon, E., Thibault, N., 2010. The cyclic Rørdal Member ? a new lithostratigraphic unit of chronostratigraphic and palaeoclimatic importance in the upper Maastrichtian of Denmark. Geological Society of Denmark Bulletin 58, 89?98.
 • Barker AK, Holm PM, Peate DW, Baker JA (2009) Geochemical stratigraphy of submarine lavas (3-5 Ma) from the Flamengos Valley, Santiago, Cape Verde. Journal of Petrology 50, 169-193.
 • Holm PM & Prægel N-O (2006) Cumulates from primitive rifting-related East Greeenland Paeleogene Magmas: the Ultramafic Complexes at Kælvegletscher and near Kærven. Lithos 92, 251-275
 • Prægel NO & Holm PM (2006) Lithospheric origin of high-MgO basanites from the Cumbre Vieja volcano, La Palma, Canary Islands and evidence for temporal variation in plume-source influence. Journal of Volcanology and Geothermal Research 149, 213-239.
 • Jørgensen JØ & Holm P M (2002) Temporal source variation and carbonatite contamination in primitive ocean island volcanics from Sao Vicente, Cape Verde Islands. Chemical Geology, 192, 249-267.

Scientific articles:

 • Postma, D.; Pham, T. K. H.; Sø, H. U.; Hoang, V. H.; Vi, M. L.; Nguyen, T. T.; Larsen, F.; Pham, H. V.; Jakobsen, R. A Model for the Evolution in Water Chemistry of an Arsenic Contaminated Aquifer over the Last 6000 Years, Red River Floodplain, Vietnam. Geochim. Cosmochim. Acta 2016, 195, 277-292.
 • Nguyen, T. H. M.; Postma, D.; Pham, T. K. T.; Jessen, S.; Pham, H. V.; Larsen, F. Adsorption and desorption of arsenic to aquifer sediment on the Red-River floodplain at Nam Du, Vietnam. Geochim. Cosmochim. Acta 2014, 142, 587?600.
 • Postma, D.; Larsen, F.; Thai, N. T.; Trang, P. T. K.; Jakobsen, R.; Nhan, P. Q.; Long, T. V.; Viet, P. H.; Murray, A. S. Groundwater Arsenic Concentrations in Vietnam Controlled by Sediment Age. Nat. Geosci. 2012, 5 (9), 656?661.

Scientific articles:

 • Hovmand MF, Rønn R, Kystol J (2017, in press) Energy wood combusted at two Danish Power Plants and evaluation of element concentrations in wood ash. Elsevier, Biomass and Bioenergy
 • Qin J, Hovmand MF, Ekelund F, Rønn R, Christensen S, Groot GAd, Mortensen LH, Skov S, Krogh PH (in press) Wood ash application increases pH but does not harm the soil mesofauna. Environmental Pollution.
 • Cruz Paredes C, Lopez Garcia A, Rubæk GH, Hovmand MF, Sørensen P & Kjøller R (2017) Risk assessment of replacing conventional P fertilizers with biomass ash: residual effects on plant yield, nutrition, cadmium accumulation and mycorrhizal status. Science of the Total Environment, 575, 1168-1176. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.09.194
 • Hovmand MF, Kystol J, (2013) Atmospheric element deposition in southern Scandinavia Atmospheric Environment 77, 482-489.
 • Hovmand MF, Nielsen SP, Johnsen I (2009) Root uptake of lead by Norway spruce grown on 210Pb spiked soils. Environmental Pollution 157, 404-409
 • Hovmand MF, Kemp K, Kystol J, Johnsen I, Riis-Nielsen T, Pacyna JM (2008) Atmospheric heavy metal deposition accumulated in rural forest soils of southern Scandinavia. Environmental Pollution 1-5.

Reports and Popular articles:

 • Mads F. Hovmand & Jørgen Kystol, (2011). Det regner med sølv. Atmosfærisk nedfald af tungmetaller over København. KTC, Teknik & Miljø, Nr. 2
 • Hovmand MF (2010). Atmosfærisk deposition af tungmetaller og andre sporelementer i Storkøbenhavn. Omfatter målinger fra perioden 1908-2009. Rapport til Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltning
 • Hovmand MF (2008). Atmosfærisk deposition af tungmetaller og andre sporelementer i Storkøbenhavn. Rapport til Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltning. Dec. 2008.

Scientific articles:

 • Nielsen NH, Kristiansen SM (2013) Identifying ancient manuring: traditional phosphate vs. multi-element analysis of archaeological soil. Journal of Archaeological Science, 42, 390-398. DOI: 10.1016/j.jas.2013.11.013.
Tonny Bernt Thomsen
Seniorforsker
Kortlægning og Mineralske Råstoffer
Olga Nielsen
Diplomingeniør
Kortlægning og Mineralske Råstoffer
Telefon91333874
Karina Ditte Stausholm
Laborant
Kortlægning og Mineralske Råstoffer
Telefon91333776

Priser og adgang til laboratoriet

Kontakt laboratoriets personale for videre oplysninger.

Laboratoriet arbejder med stærke syrer (flussyre, saltsyre, salpetersyre) efter standardiserede procedurer, hvilket af sikkerhedsmæssige årsager kun udføres af laboratoriets faste stab. Derfor tillades der kun i begrænset omfang og kun efter aftale med laboratoriets personale at benytte faciliteterne.

Placering

Kortlægning og Mineralske Råstoffer Lokale 2-333, 2-335, 2-339.

Præparationslaboratorium