Hydrogeologiske feltstudier

Mand som studerer et vandløbs kredsløb

Danmarks vandforsyning er baseret på grundvand, og grundvandets mængde og kvalitet påvirker, udover kvaliteten af drikkevandet, tilstanden af tilknyttede overfladevande og andre økosystemer. Vi er derfor meget optaget af at vurdere grundvandets strømningsveje fra infiltration af nedbør til udstrømning i vandforsyningsboringer og overfladevande.

Strømningsveje og hastigheder bliver vurderet ved hjælp af hydrogeologiske feltstudier, efterfølgende laboratorieanalyser og computerberegninger (modellering). Hydrogeologiske feltstudier er afgørende for at forstå processerne i grundvandsforekomsterne og deres betydning for udviklingen i grundvandets kvalitet og mængde. Feltstudierne er en vigtig del af GEUS’ fokus på procesorienteret hydrogeologi, der fagligt bidrager til optimal beskyttelse af vandressourcer og -miljø.

Hos GEUS er vi eksperter i at udføre hydrogeologiske feltstudier. Vi udfører blandt andet feltstudier, der bidrager til implementering af Vandramme- og Grundvandsdirektiverne, som har fokus på:

 • Karakterisering af interaktionen mellem grundvand og overfladevand, dvs. mellem grundvand og:
  • Vandløb og ådale
  • Søer
  • Vådområder
  • Fjorde og hav
 • Karakterisering af interaktionen mellem grundvand og marint saltvand
 • Bestemmelse af strømningsveje og -hastigheder f.eks. i forbindelse med forurening og stoftransport
 • Bestemmelse af hydrogeologiske parametre
 • Tilstrømning til og niveaukorrekt prøvetagning af vandforsyningsboringer eksempelvis til vurdering af forureningshistorik og -trends (forureningsudvikling i tid og rum)
 • Fastlæggelse af naturlige baggrunds- og tærskelværdier for grundvandet.

Feltstudierne er desuden en væsentlig del af opstilling af pålidelige modeller for vandkredsløbet, idet dette kræver en god hydrogeologisk forståelse af systemet og kendskab til de rette parametre. GEUS arbejder indgående med udvikling af nye metoder til verificering af modeller ud fra nye feltmetoder.

Hydrogeologiske karakteriseringsmetoder

Når vi foretager vurderinger af grundvandet, benytter vi os af hydrogeologiske karakteriseringsmetoder, som bygger på geologiske, geofysiske, geokemiske og hydrauliske undersøgelser. Metoderne afslører grundvandets strømningsforhold og -hastighed (alder), kvantitative og kemiske tilstand samt den rumlige fordeling og tidslige udvikling heri.

Hydrogeologisk karakterisering danner basis for vores forståelse af vandets kredsløb og stoftransport. Hos GEUS er vores kerneområder:

 • Optimeret og integreret modellering og overvågning af grundvandets kvantitet og kvalitet, eksempelvis med henblik på beskyttelse af vandressourcer og miljømål for terrestriske og akvatiske økosystemer
 • Vurdering af grundvands/overfladevands interaktion eksempelvis efter de udviklede GNOI-typologier (GNOI = grundvand-(natur)-overfladevands interaktion). Herunder benyttes en lang række feltteknikker
 • Afgrænsning af salt- og ferskvandszoner i grundvandsforekomster
 • Karakterisering og effektvurdering af sprækketransport i både moræneler og kalkbjergarter
 • Hydrogeologiske undersøgelser i forbindelse med anvendelser af undergrunden, der kan true grundvandsressourcen, eksempelvis: geo-energi, råstofindvinding og slutdeponering af radioaktivt affald
 • Borehulslogging til evaluering af grundvandsforekomsternes fysiske og kemiske egenskaber
 • Niveaubestemt prøvetagning af grundvandsprøver til analyse af grundvandets kemi, alder og forureningshistorik (typisk i samarbejde med førende europæiske og amerikanske dateringslaboratorier).
Jacob Kidmose
Seniorforsker
Hydrologi