National kvælstofmodel

GEUS og Aarhus Universitet vedligeholder i fællesskab den Nationale Kvælstofmodel, der kan beregne kvælstoffets transport, omsætning og tilbageholdelse (ofte kaldet retention) fra rodzone til kyst. Modellen er etableret som et nationalt modelværktøj til en samlet beskrivelse af kvælstoftransport og -omsætning fra dyrkningsfladen gennem undergrunden til kysten.

Etablering af den nationale kvælstofmodel

Den nationale kvælstofmodel er etableret som en landsdækkende model, der på en differentieret skala kan anvendes til:

  • Belastnings- og scenarieberegninger for kvælstoftransport og -omsætning
  • Udvikling af retentionskort opgjort for grundvand, overfladevand og samlet retention fra rodzonen til kysten
  • Udvikling af magasinbelastningsopgørelser og grundvandsrelaterede indsatsopgørelser

Kvælstofmodellen er etableret ved kobling af tre delmodeller, der beskriver transport og omsætning af kvælstof i hhv. rodzonen, grundvandet og overfladevandet. Det er disse tre modeller:

  1. NLES5, der er en empirisk baseret model til beregning af årlig N‐udvaskning fra rodzonen for dyrkede arealer
  2. DK‐modellen, der er Den Nationale Hydrologiske Model, som beskriver vandstrømninger og kvælstofomsætning i grundvandszonen
  3. Overfladevandsmodeller, der er statistiske modeller til beregning af kvælstofretentionen i hhv. vandløb, søer og etablerede vådområder.

Koblingen af de enkelte delmodeller er foretaget, så disse med begrænset indsats kan udskiftes ved fremtidig opdatering af de eksisterende modeller eller udvikling af nye.

Anker Lajer Højberg
Seniorforsker
Hydrologi

Modellen

Der er ikke offentlig afgang til modellen. Kontakt os for nærmere information og dialog.