Vandets kredsløb

Der er brug for vand til at drikke, i landbruget, i naturen, i industrien, i husholdningen, til energi og til fornøjelse. Alle har brug for vand i de rette mængder de rette steder.
Vand strømmer på jorden, i de øverste jordlag, i de dybere lag og ud til vandløb, søer eller hav, og kan transportere stoffer med sig. For at sikre alle behov for vand - også i fremtiden og under ændret klima - er det vigtigt at forstå vandkredsløbet.

Modellering af vand- og stofkredsløbet

GEUS modellerer vandkredsløbet for at kunne kvantificere mængden og kvaliteten af ferskvandsressourcen, kvantificere grundvandets påvirkning på overfladevand/hav samt vurdere usikkerhederne på størrelserne.

Læs mere om modellering af vand- og stofkredsløbet.

Den nationale hydrologiske model

Den Nationale Hydrologiske Model (DK-model) er en computermodel, der beskriver de væsentligste dele af ferskvandets kredsløb såsom nedbør, fordampning, overfladisk afstrømning, grundvandsdannelse, drænafstrømning og afstrømning fra grundvand til vandløb, søer og hav.

Læs mere om den nationale hydrologiske model.

Den nationale kvælstofmodel

GEUS og Aarhus Universitet har udviklet en national kvælstofmodel, der kan beregne kvælstoffets transport og retention fra jord til kyst.

Læs mere om den nationale kvælstofmodel.

Hydrogeologiske feltstudier

GEUS udfører hydrogeologiske feltstudier til bestemmelse af hydrologiske parametre, karakterisering af interaktionen mellem grundvand og overfladevand samt grundvand og saltvand og bestemmelse af strømningsveje f.eks. i forbindelse med stoftransport. Feltstudierne bidrager også til opstilling af gode modeller for vandkredsløbet, idet dette kræver en god hydrogeologisk forståelse af systemet og kendskab til de rette parametre.

Få mere viden om vores hydrogeologiske feltstudier.