Seismisk kortlægning

GEUS har gennem mange år opbygget en stor ekspertise indenfor seismisk tolkning og kortlægning. Seismisk tolkning og kortlægning omsætter de seismiske data til en geologisk model af undergrunden ud fra tolkning, viden om data (bl.a. processering og indsamling) og med inddragelse af andre datatyper.

Seismisk tolkning bruges af GEUS til en lang række vigtige formål, herunder til regionale kort over stratigrafiske enheder, strukturer, potentielle kulbrinte prospekter/reservoirs, grundvandsmagasiner og geotermiske reservoirs. Seismisk kortlægning bruges bl.a. også som input til bassinanalyser i Nordsøen, offshore Grønland og andre områder, hvor GEUS udfører opgaver for både offentlige myndigheder og for private aktører som konsulenter.

Seismisk kortlægning består af flere metoder

Tolkning af seismiske data

Seismiske data er optaget i tid, der afspejler den tid, der går fra en lydbølge er afsendt fra overfladen til den er reflekteret fra en laggrænse i undergrunden og til den er tilbage til en modtager på overfladen. Forskellen i hårdheden mellem forskellige geologiske lag afspejles i laggrænsens refleksion.

Kortlægning

Hvor tolkningen af de forskellige geologiske lag og laggrænser bliver lavet som et kort (i tid eller i meter).

Dybdekonvertering

Hvor hastighedsegenskaber fra brønddata og andre geofysiske målinger fra de forskellige lag bruges til at konvertere kort i tid, til kort i dybder og tykkelser i meter.

Attributanalyser

I nogle tilfælde er det muligt at tolke tilstedeværelsen af olie eller gas ud fra seismiske data ved hjælp af bl.a. attribut- og AVO-analyser, hvor der ses på forskelle i hastighed og hårdhed gennem lag/laggrænser. I gasfyldte områder er hastigheder og kontraster til overliggende lag langt større end i de områder som kun indeholder vand. Disse forskelle kan skabe en anomali.

Forward modellering

For at verificere strukturelle og stratigrafiske tolkninger bruges forward modellering til, hvor man ud fra en given geologisk model, numerisk prøver at efterligne det seismiske felt i modellen.

Seismisk kortlægning er en tværfaglig disciplin, som foregår i et tæt samarbejde mellem GEUS' forskellige afdelinger.

Ulrik Gregersen
Seniorforsker
Geofysik og Sedimentære Bassiner