Ny rapport afdækker jordskredsaktivitet ved Nordic Waste i Randers Kommune

22-01-2024

Miljøstyrelsen har anmodet GEUS om at kortlægge jordskredsaktiviteten ved Nordic Waste ved Ølst i Randers Kommune samt vurdere den sandsynlige årsagssammenhæng mellem jordskredsaktiviteten i området ved Nordic Waste og deponi af jord - herunder om skreddet kan karakteriseres som en ”naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig (og uafværgelig) karakter”.

90.000 m2 jord var i skred ved Nordic Waste i foråret 2023. Det anslår GEUS’ eksperter i ny rapport, der efter anmodning fra Miljøstyrelsen afdækker jordskreddet. På billedet ses jordskreddets tolkede omfang og bevægelsesretning i foråret 2023.

Foto: 90.000 m2 jord var i skred ved Nordic Waste i foråret 2023. Det anslår GEUS’ eksperter i ny rapport, der efter anmodning fra Miljøstyrelsen afdækker jordskreddet. På billedet ses jordskreddets tolkede omfang og bevægelsesretning i foråret 2023. (Klik på billedet for at se en større udgave).

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har kortlagt skredaktiviteten ved Nordic Waste på baggrund af offentlige data såsom højdemodeller, ortofoto, skråfoto og InSAR-data. Kortlægningen er foretaget frem til de seneste tilgængelige offentlige data fra foråret 2023.

Hovedkonklusion

På det foreliggende grundlag vurderer GEUS, at det er deponeringen af jord, som er den primære årsag til jordskreddet, og at jordskreddet ikke kan betegnes som en ”naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig (og uafværgelig) karakter”.

Dette baseres på følgende:

  • At jordskredaktiviteten indtil i hvert fald foråret 2023 udelukkende skete i området for den deponerede jord, uden at der var samtidig øget skredaktivitet i det omkringliggende terræn.
  • At deponeringen af jord i sig selv og dets fortsatte udbygning - sammen med lergravens fysiske egenskaber og morfologi - er hovedårsag til skredaktiviteten, fordi jorden er deponeret på en impermeabel hældende lerflade.
  • At jordskredsaktiviteten i den deponerede jord begyndte i 2021 og var meget fremskreden allerede i foråret 2023. Jordskreddet udviklede sig også i tørre år (2021 og 2022), hvilket indikerer, at det ikke er betinget af ekstremnedbør. Det våde år i 2023 har dog højst sandsynligt accelereret bevægelsen.

Konklusionerne er bygget på følgende observationer:

  • I løbet af 2021 opstår de første tegn på jordskredsaktivitet i den deponerede jord. Det ses i data i form af sprækkedannelse i den øvre vestlige del af den deponerede jord samt terrænbevægelser målt på bygninger og opløft af det anlagte bassin.
  • I 2022 ses fortsatte tegn på jordskredsaktivitet med bl.a. sprækkedannelser i den øvre del af jordskreddet.  
  • I foråret 2023 ses ud fra fotos en betydelig jordskredsaktivitet i form af tydelige skredstrukturer i den deponerede jord samt påvirkning af området neden for skredtåen, hvilket blandt andet fører til ødelæggelse af en bygning. Jordskreddets areal er på dette tidspunkt ca. 90.000 m2.
  • I årene op til 2023 ses en høj og stigende mængde overfladevand i deponiet, hvilket tyder på, at vandmætning af den deponerede jord kan have været en medvirkende årsag til udviklingen af jordskreddet.
  • Den øgede nedbør i 2023 har bidraget til vandmætningen af den deponerede jord, men det bemærkes, at jorden i årene før 2023 også var meget våd trods 2021 og 2022 var relativt tørre.

Redegørelsen

Læs den fulde redegørelse her:

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2024/6Jordskredsaktivitet ved Nordic Waste, Randers Kommune. Redegørelse baseret på offentligt tilgængelige data.

Af Kristian Svennevig, Marie Keiding, Jacob Kidmose, Julian Koch & Samuel Paul Jackson.
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Kristian Svennevig
Seniorforsker
Kortlægning og Mineralske Råstoffer
Marie Keiding
Specialkonsulent
Geofysik og Sedimentære Bassiner
Malene David Jensen-Juul
Kommunikationsmedarbejder
Presse og Kommunikation